Simannaafi Orenteeshinii Barattoota Ispeeshaliistii Marsaa Afuraffaaf taasifame

Simannaafi Orenteeshinii Barattoota Ispeeshaliistii Marsaa Afuraffaaf taasifame

1 12Hospitaala kompireensiivii Ispeeshaalayizdii Yuunivarsiitii Wallaggaatti Inistiitiyuutii Saayinsii Fayyaa Barattoota ispeeshaliistii muummee 'General surgery', 'pediatrics' & 'child Health', 'Gynecology & obstrics fi internal medicine' jedhamanitti barattoota 31 ta'aaniif guyyaa har'aa simannaa Taasise; haala adeemsa baruu-barsiisuufi dhimmoota akkadaamikii waliigalaa ilaalchisee orinteeshinii kenne.

Inistiitiyuuti saayiinsi fayyaatti Daarikterri Barnootaa Meedikaalaa fi Tajaajila waldhaansaa yuunivarsiitii wallaggaa kan ta'an Dr, Asaffaa Nagariin barattoota barumsa ispeeshaliistii barachuu dhufan baga nagaan dhuftan jechuun haasaa taasisaniin Yeroo ammaa kanatti resideenttoota 67, barattoota Meedikaalaa 287 fi barattoonni 61 anesthesia, walumaa galatti barattoonni 415 ta’aaniif barumsi kennamaa jira jedhan.

Bara barnootaa 2016/2024 kana keessatti residenttoota 31 kutaalee adda addaa afur keessatti galmaa’uun lakkoofsi Residenttootaa keenyaa yeroo ammaa 98tti yoo guddatuu, akkasumas lakkoofsi barattootaa waliigalaa gara 446tti ol guddateera jedhan.

1 13Hoji Geggeessan Inistiitiyuutii Saayinsii Fayyaa Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'aan Dr, Tamasgeen Xilaahun barattoota barumsa ispeeshaliistii barachuu dhufan baga nagaan dhuftan jechuun Hospitaalli kompireensiivii Ispeeshaalayizdii Yuunivarsiitii Wallaggaa baruuf barsiisuuf haala mijata waan ta'eef carraa kanatti fayyadamuun turtii qabdan kana keessatti miira gareen hojjechuu fi qindoomuun galma ka’amee bira gahuu akka danda’amuu ibsaniiru.

Dabalataan ogeessonni fayyaa baayyina hawwaasa keenyan yeroo madaalamuu muraasa ta’uu himuun ogeessota fayyaa gahumsuu fi dorggomaa ta’ee horachuu akka qaban ibsaniiru. Kana malees Yuunivarsiitiin wallaggaa Apilaayiidiitti jjijjiramee keessaa barnoonni fayyaa isa tokko dha jedhan kanaafuu mummeewwan qabnuun tajaajila baruuf barsiisuu kennaa jirru daran foyyeessun itti fufsiisuun akka qabaniifi hospitaalota fi qamolee garaagaraa waliin walitti dhufeenya keenya cimsuun tajaajila yaalii fayyaa kenninuu cinatti tajaajila baruuf barsiisuu kan itti fufu ta’uu dubbatniiru.

1 14Kana malees jedhan kaayyoon keenyi inni jalqabaa ogeessota fayyaa dorgomaa ta'ee fi bu'aa uummata isaaf buusu horachuu dha jedhan.

Hoggana I/A pireezidaantii Dhimmoota Akkadamii Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'aan Dr Malkaa Hiikaa akka jedhaniiti hospitaalli Riferaalaa gara Hospitaala Kompireensiivii Ispeeshalayidiitti guddachuu isaatin barattootni yeroo ammaa gara hospitaala keenyatti barumsaaf dhuftan carraa gaarii akka isaaniif ta’ee himun qaamolee galma gahiinsa kanaaf hojjetan hunda kan galateeffataniifi, wantoota guutamuu qaban mara waliin ta'uun guutuu kan danda'amu ta'uu ibsaniiru.

Sirna simannaa kanarratti Hoggana I/A Pireezidaantii Bulchiinsa fi misoomaa Yunivarsiitii wallaggaaa kan ta'an Dr. Olaanaa Dabal, geggeessitoonni, Daayrikteeroonni Akkaadamikii fi Kilinikaalaa yuunivarsiitii wallaggaa fi hospitaala kompireensiivii ispeeshaalayizdii simannaafi oriinteeshinii kanarratti argamuun haala adeemsa baruuf barsiisuu itti demamuu qabu fi muuxannoo isaanii qoodaniiru.

   
© Wollega University