Manajimantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Profeseer Hirphaa Lamuu galateeffate

Manajimantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Profeseer Hirphaa Lamuu galateeffate

Manajimantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Profeseer Hirphaa Lamuu galateeffate.5Profeseer Hirphaa Lamuu hayyuu,Injinara Mekaanikaalii beekamaa fi barsiisaa, qorataa Yuunivarsiitii Stavangar, biyya Noorweey keessa hojjechaa jirudha.

Hayyuun, qorataa fi barsiisaa beekamaa kun pirojeejtii INDMET (Institutional Network for Design and Manufacturing Education and Training) jedhamuu bocuun walta'insa Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Jimmaa fi Yuunivarsiitii Stavangar waliin ta'uun carraa barnootaa digirii 2ffaa fi 3ffaa barsiisuu, akkasumas, muuxannoo fi daawwannaaf barsiisotaafi barattoota waljijjiiruu, leenjii dandeettii cimsuu addaa addaa kennuu, barattoota shamarraanii sadarkaa 2ffaa barnoota Saayinsiifi Injinaringiitti jajjabeessuu, kan kana fakkaatan hojjetaa akka jiru yaadachiiseera.

Manajimantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Profeseer Hirphaa Lamuu galateeffate.7Haaluma kanaan wal qabatee workshooppii Yuunivarsiitii Wallaggaa kolleejjii Injinargii fi Teeknoloojii waliin qophaahef Yuunivarsiitii keenya dhufani leenjii baratootta (MSc fi PhD) akkasumas barsiisota koolleejichaaf mata duree ''Resesrch Grant Writing'' jedhu irratti qaaaman argamun beekumsaafi muuxannoo isaanii qoodaniiru.

Dr Indaalkaachoo Moosisaa, diinii koolkeejjichas, maadaallii isaaniin Pirojeektiin INDMET hanga ammaatti akka karoorfametti deemaa akka jiru dubbatanii manajimantiin Yuunivarsiitii tumsa taasisaafi ture akka itti fufu gaafataniiru. Bittaan meeshaalee tokko tokkoo haala dhiheessin harkifachaa akka jiru ibsanii manajimantiin xiyyeeffannaa akka itti kennuuf gaafataniiru.

Gara fuulduraattis akkaataa Yunivarsiitii Wallaggaa fi Yuunivarsiitii Stavangar waliin hojjatamu danda'amu irratis Piresidantii Yuunivarsiitii Wallaggaa, Dr. Hasan Yusuf waliin marii bal'an godhameera.

CET Workshop Successfully Completed3Qoqqooddi Dhaabbilee barnoota olaanaaa hordofuun Yuunivarsiitiin Wallaggaa ''University of Applied Science'' ta'uu yaadachiisanii barnoota ogummaafi dandeettii cimsan kan akka barnoota Injinaringiifi fayyaa akkasumas carraalee naannoo argama Yuunivarsiitii irratti xiyyeeffatee barnoota qonnaa, jallisii, qorannoo albuudaa, barnoota Hoteelaafi Tuurizimiif, kan kana fakkastan kallattii xiyyeeffannoo olaanaan Yuunivarsiitiin Wallaggaa irratti hojjetu ta'uu ibsuun dhaabbilee barnoota olaanaafi qorannoo biyyoota alaa waliin hariiroo uumuufi cimsuuf Yuunivarsiitii Wallaggaa hojjechaa akka jiru himanii tumsifi deggersi hayyota keenya biyya alaa hedduu nu barbaachisa jedhan.

Dr. Hasan Yusuf, piresidaantiin Yuunivarsiitii keenya Yuunivarsiitiin Stavangar Yuunivarsiitii Wallaggaa waliin hariiroo akka uumuu fi pirojeektii bocuun barattoonniifi barsiisonni Yuunivarsiitii keenyaa akka fayyadaman gochuu isaaniif, pirofeseer Hirphaa Lamuun galatoomaa jedhaniuru.

   
© Wollega University