Wallaga University Graduation Ceremony-2022. Eebba Barattoota Univervarsiitii Wallaggaa

July 16, 2022

FIB Jijjiiramoota fi Mul'ata Yuuniversiitii Wallaggaa

June 19, 2021

YUNIVARSITIIN WALLAGGAA UMURII QABU OLIITTI HOJII TAJAAJILA HAWWAASA HOJJETE!

QOPHII ADDAA

|

 news blinkBoordiin Bulchiinsaa Hospitaala Kompireensiivii Ispeeshaalaayizdii Yuunivarsiitii Wallaggaa Raawwii Karoora kurmaana 3ffaa Gamaggame

1 5

Guyyaa har'aa (03/08/2016) bulchiinsi Boordii Hospitaala Kompireensiivii Ispeeshaalaayizdii Yuunivarsiitii Wallagga Raawwii Hojii #kurmaana_3ffaa bara 2016 fi Dhimmoota garaa garaa irratti mari’ate. Walitti-qabaa boordichaa kan ta'aniif I/A/piresidaantii Qorannoo, Tajaajila hawwaasaafi walta'insa Induustirii, Dr. Dirriibaa Dhiibbaa, gama isaaniin miseensoota boordichaan baga nagaan dhuftan jechuun ajandaa marii beeksiisaniiru. Qaboo walgahii kumaana 2ffaa qoratanii mirkaneessaniiru.

read more

news blinkELIC_Training

1 3

ELIC conducted training on “Instructional English and Assessment” for the academic staff.Taking into consideration of the current status of quality of education and the role of English language in a classroom instruction in Ethiopian context, Wallaga University, Institute of Languages Study and Journalism (ILSJ), English Language Improvement Center (ELIC) organized a four days (April 09-12.2024) training on “Instructional English and Assessment” for the academic staff of the institute. In the training, four departments participated and twenty (20) trainee/ instructors from the respective departments participated in the training.

 read more

news blinkCapacity building training on the Nature UASs offered

1 11Wallaga University, in collaboration with GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) and the Ethiopian Academy of Science, has provided a capacity-building five-day training (March 25–29, 2024) about the nature and characteristics of universities of applied sciences (UASs) for its middle level academic leaders. The main focus of the training is to produce principled, mission and institutional values oriented strategic academic or higher professional education leadership team for a re-missioned and re-focussed university in line with a new attention and focus based Ethiopian higher education institutions differentiation strategy and transformation goal.

read more

news blinkSimannaafi Orenteeshinii Barattoota Ispeeshaliistii Marsaa Afuraffaaf taasifame

1 13

Hospitaala kompireensiivii Ispeeshaalayizdii Yuunivarsiitii Wallaggaatti Inistiitiyuutii Saayinsii Fayyaa Barattoota ispeeshaliistii muummee 'General surgery', 'pediatrics' & 'child Health', 'Gynecology & obstrics fi internal medicine' jedhamanitti barattoota 31 ta'aaniif guyyaa har'aa simannaa Taasise; haala adeemsa baruu-barsiisuufi dhimmoota akkadaamikii waliigalaa ilaalchisee orinteeshinii kenne.

read more