Kumsa Moroda Palace

Kumsa Moroda Palace

Kumsa Moroda palace is located in Nekemte town, Bekenissa Kesse kebele. It is founded in 1881 E.C by king Kumsa. The palace has ten houses built for different purposes. The area covered by palace is 2.5 hector. It has seven gates at different directions. Except Galvanized Corrugated Steel sheetsthe palace was constructed with materials available in the area.

Masaraa Kumsaa Morodaa

Masaraan Kumsaa Morodaa bulchiinsa Magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa Bakkanniisa Qassee keessatti argama. Masaraan kun bara 1881 mootii Kumsaa Morodaatiin kan hundeeffamedha. Innis bal’ina mooraa hek. 2.5 kan qabatee jirudha. Masaraa kana keessa manneetii tajaajila garaa garaa kennan 10 (kudhan)tu argama. Akkasumas, balbaloota torba kallattii garaagaraatiin jiran ofkeessaa qaba. Meeshaaleen ijaarsa masaraa kanaaf oolan qorqorroon ala meeshaalee naannootti argaman yemmuu ta’u ogummaan ijaarsaa immoo ogeessota naannoofi deggersa ogummaa lammiilee biyya Giriikiitiin kan ijaaramedha.

የኩምሳ ሞሮዳቤተ-መንግሥት

የኩምሳ ሞሮዳ ቤተ መንግስት በነቀምቴ ከተማ አስተዳደር በበከኒሳ ቀሴ ክፍለ ከተማ የሚገኝ ሲሆን 1881 .ም 

በንጉስ ኩምሳ የተመሰረተ ነው፡፡ ግቢው 2.5 ሄክታር ስፋት ያለው ሆኖ በውስጡ አስር የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ  ቤቶችና  በተለያዩ አቅጣጫ ያሉ ሰባት በሮች አሉት፡፡

የቤተመንግስቱ ግንባታ ከቆርቆሮው በስተቀር በአካባቢው በሚገኙ ቁሳቁሶች የተሰራ ሲሆን፤ ከግሪክ ባለሙያዎች ድጋፍ በስተቀር ሙሉ በሙሉ በሀገሬዉ ሰዉ የተገነባነዉ፡፡

Kumsa Moroda Palace Photo Click here to view more Photo

   
© Wollega University